Close

21 czerwca 2022

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO EGZAMINIE RADCOWSKIM 2022

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 10-13 maja 2022 r. można złożyć osobiście w biurze OIRP w Zielonej Górze (kod pocztowy 65-416), ul. Ks. Piotra Skargi 10, w godzinach 800-1500 lub za pośrednictwem poczty. 

Najbliższe posiedzenie Rady OIRP w Zielonej Górze, na której będą rozpatrywane wnioski o wpis na listę radców prawnych odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r., o godz. 17.00, w siedzibie Izby.

Osoby, które chcą uczestniczyć we wspólnym, uroczystym ślubowaniu radcowskim, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. – decyduje data wpływu do biura Izby. Termin ślubowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po tym, jak wpis na listę uznany zostanie za dokonany – zgodnie z art. 31(2) ustawy o radcach prawnych. Dla osób, które złożą wnioski po 28 czerwca 2022 r. ślubowanie radcowskie będzie organizowane indywidualne, sukcesywnie w miarę dokonywania wpisu na listę.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych;
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza (o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską); 
 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; 
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 • oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm);
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1.806,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING BANK ŚLĄSKI: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802); 
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych;
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu radcowskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 • oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska);
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 3.010,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING BANK ŚLĄSKI: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802);

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status