Close

27 maja 2024

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO EGZAMINIE RADCOWSKIM 2024

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 r. można złożyć osobiście w biurze OIRP w Zielonej Górze (kod pocztowy 65-416), ul. Ks. Piotra Skargi 10, w godzinach 800-1500 lub za pośrednictwem poczty. 

Najbliższe posiedzenie Rady OIRP w Zielonej Górze, na której będą rozpatrywane wnioski o wpis na listę radców prawnych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r., o godz. 16.00.

Osoby, które chcą uczestniczyć we wspólnym, uroczystym ślubowaniu radcowskim, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z załącznikami w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r. – decyduje data wpływu do biura Izby. Termin ślubowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po tym, jak wpis na listę uznany zostanie za dokonany – zgodnie z art. 31(2) ustawy o radcach prawnych.

Dla osób, które złożą wnioski po 5 czerwca 2024 r. ślubowanie radcowskie będzie organizowane indywidualne, sukcesywnie w miarę dokonywania wpisu na listę.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych;
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza (o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską); 
 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; 
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 • oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm);
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zmianami) – tj. 2.545,20 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING BANK ŚLĄSKI: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802); 
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych;
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu radcowskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 • oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska);
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, ze zmianami) – tj. 4.242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING BANK ŚLĄSKI: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802);

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web