Close

Wpis na listę Radców Prawych

Wpis na listę Radców Prawnych

Na podstawie paragrafu 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych informuje o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych przez n/w osoby:

Każdy może złożyć, do biura OIRP w Zielonej Górze, zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych.

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity z 2010 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianami), oraz:

1) karta danych osobowych (wzór okreslony uchwałą Nr 278/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie karty danych osobowych);

2) życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

4) dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;

8) oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;

9) oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

10) dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;

11) opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;

12) dwa zdjęcia;

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych wynosi: 1) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych; 2) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych. Opłaty o których mowa powyżej uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis. Opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę podlega zwrotowi, w przypadku umorzenia postępowania w sprawie wpisu.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie o radcach prawnych lub w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity - Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r.) Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych - do dziekana rady okręgowej izby radców pranych właścowej ze względu na miejsce zamieszkanai tej osoby. 

Aplikantem radcowskim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3-5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianami) i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o ktrym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu na listę aplikantów:

1) wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich;

2) dokument potwierdzający wykształcenie prawnicze:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub;

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem - w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia prawnicze na uczelni działającej w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub wyższe studia prawnicze prowadzone wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE, państw członkowskich OECD lub państwa członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze gospodarczym, lub

c) dokument potwierdzający, że dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą jest uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu;

3) aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem);

4) oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych. Opłaty o których mowa powyżej uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis. Opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę podlega zwrotowi, w przypadku umorzenia postępowania w sprawie wpisu.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie o radcach prawnych lub w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity - Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r.) Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status