Close

Ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIE OC

LATA 2023 – 2026

 

W dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023–2026.

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228,00 zł (tj.19,00 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych należy zgłosić się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. – e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 509 699 564.

Na platformie e-kirp.pl istnieje możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019–2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019–2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto istnieje możliwość zawarcia ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

 1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, 
 2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego, 
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych, 
 4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, 
 5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia, 
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich, 
 7. ubezpieczenie mienia kancelarii, 
 8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów. 

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Szczegółowa oferta dostępna jest na platformie e-kirp.pl a także pod numerem telefonu: 509 699 564 bądź kierując zapytanie pod adres e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com.

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.: 

LATA 2021 i 2022

Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pana Tomasza Mianowskiego: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl.

W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Mianowskim.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :

1.       ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,

3.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.       ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,

5.       ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,

6.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.       ubezpieczenie mienia kancelarii.

ROK 2020 

11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228,00 zł (19,00 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100.000,, EUR do 110.000,00 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

 1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wszedł w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Z uwagi na konieczność jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem, zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com,

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

LATA 2015 – 2019

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez Agencję Ubezpieczeniową iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa – tel. 22 646 42 42

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z iExpert.pl: Milena Dynus – Kierownik ds. Klientów Kluczowych, e-mail: milena.dynus@iexpert.pl, tel: 882 102 221 lub 22 646 42 42

Zawieranie ubezpieczeń: www.iexpert.pl

– link do serwisu zawierającego informacje o OC obowiązkowym i dodatkowym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/

– link do serwisu zawierającego dane o OC nadwyżkowym uniwersalnym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-uniwersalne

Dane jednostki PZU S.A. obsługującej szkody z ubezpieczeń OC radców prawnych: PZU S.A. Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, tel. 22 308 38 90; e-mail: pcprof@pzu.pl

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia