Close

10 października 2022

Udzielanie nieletnim pomocy prawnej z urzędu – KOMUNIKAT DZIEKANA

.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

  1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony wg ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu
  2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony wg przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: – imię i nazwisko; – adres do doręczeń; – numer telefonu; – numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych.

(podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2022 r., poz. 1884).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania nieletnim pomocy prawnej – deklaracje proszę przesyłać pocztą e-mail na adres: biuro@zielonagora.oirp.pl lub oirp_zielgora@radca.lex.pl

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status