Close

18 października 2023

Udzielanie nieletnim pomocy prawnej z urzędu – KOMUNIKAT DZIEKANA

.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

  1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony wg ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu
  2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony wg przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: – imię i nazwisko; – adres do doręczeń; – numer telefonu; – numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych.

(podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2022 r., poz. 1884).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania nieletnim pomocy prawnej – deklaracje proszę przesyłać pocztą e-mail na adres: biuro@zielonagora.oirp.pl lub oirp_zielgora@radca.lex.pl

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna