Close

21 czerwca 2024

OFERTA PRACY W OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zatrudni:

Stanowisko: pracownik administracyjny

Zakres obowiązków obejmuje m.in.  prowadzenie ewidencji członków OIRP w Zielonej Górze – radców prawnych i aplikantów radcowskich (przy pomocy dedykowanych portali), – ewidencja wpłat składek, – ewidencja realizacji obowiązku szkoleniowego; przygotowywanie projektów uchwał organów OIRP w Zielonej Górze, obsługa administracyjna organów OIRP w Zielonej Górze, obsługa administracyjna Komisji działających przy Radzie OIRP w Zielonej Górze, 

Miejsce pracy: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów: do 10 lipca 2024 r., do godz. 15.00

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe; 
 • wykształcenie wyższe / student 4/5 roku – preferowane wykształcenie z zakresu administracji/prawa; 
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; 
b. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność; 
 • umiejętność analitycznego myślenia; 
 • odporność na stres; 
 • zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień; 

II. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) r. oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 530) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,  również  w dokumentach wykraczających poza zakres ogłoszenia, w celu udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tej jednostce”. 
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie, 
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), 
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), 
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, 
 8. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (jeśli posiada)
 9.  

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

Do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00

b. Sposób:

Własnoręcznie podpisane oświadczenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „pracownik administracyjny” należy złożyć osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra. 

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia w formie e-mail na adres biuro@zielonagora.oirp.pl w postaci kopii dokumentów. W takie sytuacji osoba zaproszona do kolejnego etapu postępowania zobowiązana będzie dostarczyć dokumenty w oryginale. 

Liczy się data wpływu dokumentów do Izby. 

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 508 144 859.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10,.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie OIRP w Zielonej Górze. 
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 ust. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w OIRP w Zielonej Górze. 

4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
 5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody, 
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.