Close

28 września 2022

OBROŃCY W SPRAWACH KARNYCH – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;

2) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: – imię i nazwisko; – adres do doręczeń; – numer telefonu; – numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych.

(podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2020 r., poz. 1681).

Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem, że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zmianami/).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu – na załączonym kwestionariuszu (do pobrania TUTAJ).

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych, w szczególności informowanie o pozostawaniu w stosunku pracy – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status