Close

18 października 2023

OBROŃCY W SPRAWACH KARNYCH – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;

2) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: – imię i nazwisko; – adres do doręczeń; – numer telefonu; – numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych.

(podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2020 r., poz. 1681).

Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem, że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1166 ze zmianami/).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu – na załączonym kwestionariuszu (do pobrania TUTAJ).

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych, w szczególności informowanie o pozostawaniu w stosunku pracy – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna