Close

30 grudnia 2021

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2022. DODATKOWY NABÓR

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 203/XI/2021 z dnia 7 maja 2021 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze – deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Powiecie Świebodzińskim, w punkcie w Zbąszynku, w każdy piątek w 2022 r., w godz. 8.00 – 12.00, aby do dnia 5 stycznia 2022 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Izby) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru. 

Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

– prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

– któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez Dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania się albo utrzymania w mocy;

– z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;

– który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

– który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

W załączeniu deklaracja świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Deklaracja świadczenia nieodpłatnej pomocy

Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna