Close

26 lutego 2024

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Wojewoda Lubuski, mając na uwadze zapisy art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r., póz. 1545), w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, póz. 1675) zwrócił się do tutejszej Izby o wskazanie kandydatów do Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Zainteresowanych radców prawnych – kandydatów do Komisji – prosimy o zgłoszenie – poprzez wypełnienie załączonego formularza i złożenie go w Biurze OIRP w Zielonej Górze, najpóźniej do dnia 1 marca 2024 r. (piątek) do godz. 12.00 – decyduje data wpływu do biura Izby.