Close

4 listopada 2021

DYŻURY W POSTĘPOWANIU PRZYSPIESZONYM – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r. poz. 920), Rada OIRP w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić Prezesom Sądów Rejonowych, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny Izby, wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym wg ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (art. 517a – 517j k.p.k.).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby o złożenie w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. na adres poczty elektronicznej: biuro@zielonagora.oirp.pl, oświadczenia o woli pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym w roku kalendarzowym 2022.

Oświadczenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko radcy prawnego;

2. numer wpisu na listę radców prawnych;

3. adres do doręczeń;

4. numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z radcą prawnym pełniącym dyżur;

5. numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;

6. wskazanie okresu, w którym radca prawny pełni dyżur (okres od do, z uwzględnieniem dni wolnych).

Dodatkowo wskazuję, że:

1. dyżury pełnione są w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości okręgowej izby radców prawnych, której dany radca jest członkiem, w godzinach urzędowania sądów ustalonych w celu rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym (§7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).

2. na wniosek radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z radcą prawnym.

3. w razie faktycznego podjęcia się obrony w dniu dyżuru radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach ogólnych.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status