Close

18 października 2023

DYŻURY W POSTĘPOWANIU PRZYSPIESZONYM – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r. poz. 920), Rada OIRP w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić Prezesom Sądów Rejonowych, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny Izby, wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym wg ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (art. 517a – 517j k.p.k.).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby o złożenie w terminie do dnia 31 października 2023 r. na adres poczty elektronicznej: biuro@zielonagora.oirp.pl, oświadczenia o woli pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym w roku kalendarzowym 2024.

Oświadczenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko radcy prawnego;

2. numer wpisu na listę radców prawnych;

3. adres do doręczeń;

4. numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z radcą prawnym pełniącym dyżur;

5. numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;

6. wskazanie okresu, w którym radca prawny pełni dyżur (okres od do, z uwzględnieniem dni wolnych).

Dodatkowo wskazuję, że:

1. dyżury pełnione są w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości okręgowej izby radców prawnych, której dany radca jest członkiem, w godzinach urzędowania sądów ustalonych w celu rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym (§7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).

2. na wniosek radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z radcą prawnym.

3. w razie faktycznego podjęcia się obrony w dniu dyżuru radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach ogólnych.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna