Close

17 października 2023

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Postsocjalistyczne prawo dewizowe. Procesy konwergencji i dyferencjacji w Europie Środkowej i Wschodniej.”

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Badawczą Postsocjalistyczne prawo dewizowe. Procesy konwergencji i dyferencjacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Odbędzie się ona 27-28 października 2023 r. w Zielonej Górze. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia w niej udziału wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Celem Konferencji jest próba zdiagnozowania teoretycznych i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa. Stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dyskursu naukowego powinno przyczynić się do ustalenia doktrynalnych problemów i praktycznych barier w prawidłowym kształtowaniu treści przepisów prawnych, a także ich interpretowania i stosowania. Pokłosiem naukowym Konferencji będzie m.in. możliwość publikacji wyników badań naukowych w punktowanym periodyku naukowym. Warunkiem zamieszczenia opracowania w numerze Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego (100 punktów) jest uzyskanie pozytywnych recenzji wydawniczych. Szczegółowe informacje konferencyjne zamieszczone są na stronie https://ppd-wpa.uz.zgora.pl/ .

Ustrojowa i gospodarcza transformacja państw socjalistycznych w latach 90-tych ubiegłego wieku zmieniła postrzeganie funkcji i instrumentów prawa dewizowego. Wzrosła rola kontroli dewizowej, a zmniejszyło się znaczenie reglamentacji dewizowej. W niektórych państwach Europy Środkowej i Wschodniej doszło także do dekompozycji formalnej prawa dewizowego. Natomiast w Polsce nadal jest ono regulowane przede wszystkim przepisami ustawy dewizowej. Konieczność dostosowywania treści prawa dewizowego do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, społecznych i politycznych czyni zasadnym pytania o kierunki jego ewolucji, paradygmat stosowanych rozwiązań oraz docelowy model funkcjonowania. Niewątpliwie istotnym wyzwaniem przed którym stoi nie tylko polskie prawo dewizowe jest euroizacja związana z członkostwem w Unii Gospodarczej i Walutowej, która jest swoistym rdzeniem Unii Europejskiej. Systemy prawa dewizowego państw Europy Środkowej i Wschodniej podlegają silnemu oddziaływaniu prawa unijnego, które powoduje unifikację lub harmonizację przepisów prawnych. Procesy konwergencji nie są ograniczone tylko do państw członkowskie UE, ale także występują w państwach aspirujących do uzyskania takiego statusu. Przekształcenia prawa dewizowego przyjmują również postać dyferencjacji jego treści, która jest wymuszona krajowymi uwarunkowaniami. Ustawy dewizowe są w istocie interdyscyplinarnymi aktami prawnymi, które zawierają regulacje z zakresu prawa w szczególności: cywilnego, bankowego, administracyjnego materialnego, administracyjnego proceduralnego, karnego skarbowego, publicznego gospodarczego. Problematyka dewizowa jest także obecna w prawie unijnym, międzynarodowym publicznym i konstytucyjnym. Organizatorzy Konferencji wskazują jedynie w sposób przykładowy na ewentualne zagadnienia, które mogą zainspirować uczestników do przygotowania i wygłoszenia referatów:

– Model socjalistycznego prawa dewizowego,

– Rynkowy model prawa dewizowego,

– Funkcje prawa dewizowego,

– Kierunki ewolucji prawa dewizowego,

– Wady i zalety formalnej dekompozycji prawa dewizowego,

– Legislacja dewizowa,

– Uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne prawa dewizowego,

– Unijne prawo dewizowe,

– Wpływ międzynarodowego prawa publicznego na prawo dewizowe,

– Euroizacja prawa dewizowego,

– Pionowa i pozioma europeizacja prawa dewizowego,

– Pojęcia kształtujące zakres prawa dewizowego,

– Podmiotowość dewizowa,

– Autonomia dewizowa,

– Działalność kantorowa,

– Obrót dewizowy a obrót cywilnoprawny,

– Zwyczaje ograniczenia dewizowe,

– Nadzwyczajne ograniczenia dewizowe,

– Zezwolenia dewizowe,

– Organy właściwe w sprawach dewizowych.

– Obowiązki dewizowe,

– Graniczna kontrola dewizowa,

– Bankowa kontrola dewizowa,

– Kontrola celno-skarbowa w sprawach dewizowych,

– Bank centralny państwa jako instytucja dewizowa i kontrolna,

– Przestępstwa dewizowe i wykroczenia dewizowe.

za udział naliczone zostanie 5 pkt szkoleniowych !