Close

28 września 2021

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO ZDANYM EGZAMINIE

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500. Uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 27 lipca 2021 r.Osoby, które chcą aby ich wniosek został rozpoznany na tym posiedzeniu Rady, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. – w przypadku osób po aplikacji radcowskiej oraz do dnia 20 lipca 2021 r. – w przypadku pozostałych osób (decyduje data wpływu do biura Izby). 


Wnioski, które wpłyną do biura Izby po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby, w ustawowym terminie.

• wniosek o wpis;

• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego (wynik pozytywny);

• kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) – podpisaną;

• życiorys (lub CV) – podpisany;

• 2 zdjęcia (formatu dowodowego);

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;

• oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;

• oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

• wniosek o wpis

• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;

• kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)

• życiorys (lub CV) – podpisany

• oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)

• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5

• opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

OIRP w Zielonej Górze