Close

28 września 2021

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO ZDANYM EGZAMINIE

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500. Uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 27 lipca 2021 r.Osoby, które chcą aby ich wniosek został rozpoznany na tym posiedzeniu Rady, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. – w przypadku osób po aplikacji radcowskiej oraz do dnia 20 lipca 2021 r. – w przypadku pozostałych osób (decyduje data wpływu do biura Izby). 


Wnioski, które wpłyną do biura Izby po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby, w ustawowym terminie.

• wniosek o wpis;

• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego (wynik pozytywny);

• kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) – podpisaną;

• życiorys (lub CV) – podpisany;

• 2 zdjęcia (formatu dowodowego);

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;

• oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;

• oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

• wniosek o wpis

• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;

• kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)

• życiorys (lub CV) – podpisany

• oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)

• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5

• opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

OIRP w Zielonej Górze

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status