Close

4 października 2023

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i zamierzają rozpocząć aplikację w styczniu 2024 r. powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do dnia 20 października 2023 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie biura OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10 albo wysłać go pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:

– uchwałę Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską (oryginał);

– Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;

– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych)

–  oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych

– oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu;

– potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 360,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029.

w przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);

 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze