Close

15 września 2022

NOWELIZACJA KODEKSU ETYKI RADCY PRAWNEGO

NOWELIZACJA KODEKSU ETYKI RADCY PRAWNEGO

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął 8 lipca uchwałę Nr 1/2022 w sprawie nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. W załączeniu publikujemy tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

Zasadnicze zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczą:

– informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów poprzez dostosowanie regulacji do przepisów prawa unijnego – co umożliwi korzystanie z każdej formy promocji przy jej ograniczeniu ze względu na przepisy prawa, dobre obyczaje oraz podstawowe wartości zawodowe i zasady etyki zawodowej (niezależność, tajemnica zawodowa, konflikt interesów, godność zawodu, uczciwość i rzetelność zawodowa),

– uregulowania zasad współpracy z osobami trzecimi w obszarze informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów oraz prowadzenia regulowanej i nieregulowanej działalności prawniczej, jeżeli nie gwarantują one świadczenia usług prawniczych zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzają modele współpracy z radcami prawnymi wywołujące szereg ryzyk dla wykonywania zawodu zgodnego z zasadami jego wykonywania i zasadami etyki zawodowej, w tym także przywrócenia zakazu dzielenia się wynagrodzeniem za świadczenie pomocy prawnej z osobami w niej nie uczestniczącymi – co ma na celu wzmocnienie ochrony interesów odbiorców usług przed nieuprawnionym wkraczaniem przez ww. osoby w sferę świadczenia pomocy prawnej zastrzeżoną dla prawniczych zawodów regulowanych, interesu publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości przed nadmiernym i nieuzasadnionym zgłaszaniem roszczeń oraz zapobieżenie nieuczciwym praktykom rynkowym,

– uregulowania obszaru zajęć niedopuszczalnych (naruszających podstawowe wartości i zasady etyki zawodowej) poprzez modyfikację kryteriów oceny ich dopuszczalności, a także wprowadzenie zasad odnoszących się do ich wykonywania w tych przypadkach, gdy są one dopuszczalne oraz zajęć, które mogą być łączone ze świadczeniem pomocy prawnej (bezpośrednio z nią związanych lub jej podporządkowanych),

– dookreślenia co rozumie się przez konflikt interesów, wprowadzenia zasad proceduralnych związanych z zarządzeniem konfliktem interesów oraz przywrócenia zasady przypisywania konfliktu interesów w ramach wieloosobowych struktur wykonywania zawodu,

– uregulowania zasad wykonywania czynności zawodowych w ramach grupy kapitałowej w interesie grupy kapitałowej, w tym na rzecz jej członków,

– doprecyzowania obowiązku zawierania bezpośredniej umowy z klientem – co ma na celu wzmocnienie zaufania w relacji z radcą prawnym i przeciwdziałanie wchodzeniu w tę relację osób trzecich w sposób naruszający przepisy prawa, zasady wykonywania zawodu i etyki zawodowej,

– zmiany standardu w zakresie prawa do krytycznych wypowiedzi lub opinii zawodowych o innych radcach prawnych przy uwzględnieniu konstytucyjnie gwarantowanej wolności wypowiedzi (warunków dopuszczalności prawa do krytyki zawodowej).

Istotne jest także uporządkowanie materii regulacyjnej, polegające na przeniesieniu części postanowień Kodeksu Etyki do Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, których przedmiotem były kwestie techniczne bardziej związane z zasadami wykonywania zawodu niż etyki zawodowej, np. kwestii standardu ochrony i zabezpieczenia tajemnicy zawodowej.

W załączeniu tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zawierający przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.