Close

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze – deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w roku 2024 – w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiatach, aby do dnia 20 listopada 2023 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Izby – ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady deklarację wg załączonego wzoru.

Wykaz powiatów do których przeprowadzany jest dodatkowy nabór:

Powiat KROŚNIEŃSKI – 1 miejsce

Powiat MIĘDZYRZECKI – 3 miejsca

Powiat SŁUBICKI – 3 miejsca

Powiat STRZELECKO-DREZDENECKI – 2 miejsca

Powiat SULĘCIŃSKI – 1 miejsce

Powiat ŚWIEBODZIŃSKI – 1 miejsce

Powiat WOLSZTYŃSKI – 1 miejsce

Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

– prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

– któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez Dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania się albo utrzymania w mocy;

– z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;

– który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

– który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

W załączeniu deklaracja świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Deklaracja świadczenia nieodpłatnej pomocy

Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna