Winogrono

KOMUNIKAT DZIEKANA - MIASTO ZIELONA GÓRA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w:

- Miasto Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41, punkt nr 2, w każdy piątek, w godz. 7.30 - 11.30, począwszy od 12 marca 2021 r.

aby do dnia 10 marca 2021 r., do godz. 15.00 złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (e-mail: biuro@zielonagora.oirp.pl) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)